20 tys. zamówień na model Tesli, którego… nie ma!

Tesla to jeden z najbardziej pożądanych producentów samochodów ekologicznych. Każdy model spotyka się z ciepłym przyjęciem rynku i jest wykupowany na pniu. W przypadku SUV-a amerykańska marka przeszła jednak samą siebie. Modelu X nie ma jeszcze na rynku, a już wpłynęło ponad 20 tysięcy zamówień!

tesla

Model X jest za­po­wia­da­ny przez Teslę od dłuż­sze­go czasu. Pro­duk­cja SUV-a po­waż­nie opóź­nia się. Pro­ble­my nie zra­ża­ją jed­nak fanów eko­mar­ki. Ci usta­wia­ją się w ko­lej­kach przed sa­lo­na­mi firmy i skła­da­ją ko­lej­ne za­mó­wie­nia. W chwi­li obec­nej chęć za­ku­pu eko­lo­gicz­ne­go SUV-a wy­ra­zi­ło ponad 20 ty­się­cy osób.

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że do na­pę­du mo­de­lu X po­słu­ży tzw. Du­al-Mo­tor. Iden­tycz­ny układ jest za­sto­so­wa­ny w mo­de­lu S 85D i po­le­ga na za­sto­so­wa­niu dwóch sil­ni­ków elek­trycz­nych. Każdy z nich zaj­mu­je się na­pę­dza­niem jed­nej osi. Cał­ko­wi­ta moc jed­no­stek na­pę­do­wych to 691 koni me­cha­nicz­nych, a mo­ment ob­ro­to­wy wy­no­si aż 930 Nm.

Sedan na­pę­dza­ny tak skom­po­no­wa­ną jed­nost­ką na­pę­do­wą przy­spie­sza do pierw­szej setki w nieco ponad 3 se­kun­dy. Pręd­kość mak­sy­mal­na wy­no­si 250 km/h. SUV z całą pew­no­ścią okaże się nieco wol­niej­szy. Mimo wszyst­ko osią­gi i tak po­zo­sta­ną im­po­nu­ją­ce. (kb)

żródło: Onet.pl, (kb)